ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи условия имат за цел да уредят отношенията между АРТИШОК ЕООД и Потребителите, които използват Сайта https://handmadefest.bg/ и намиращия се в него Електронен магазин.

Настоящите Общи условия обвързват всички лица и потребители, които използват и/или разглеждат Сайта и Електронния магазин и/или извършват регистрация на интернет адрес https://handmadefest.bg/.

При използване на Сайта и Електронния магазин Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия. С натискането на всеки един линк, бутон или обект, разположени на страниците на интернет адрес https://handmadefest.bg/, Потребителите се съгласяват да спазват настоящите Общи условия.

Приемайки настоящите Общите условия, Потребителите декларират, че притежават необходимата дееспособност, за да бъдат обвързани от тях.

ДЕФИНИЦИИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ – означава настоящите Общи условия.

АРТИШОК“ ЕООД – означава търговско дружество АРТИШОК“ ЕООД, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 200088949, което е собственик на https://handmadefest.bg/„САЙТ”– означава интернет адрес https://handmadefest.bg/

ПОТРЕБИТЕЛ/И”– означава лицата, използващи, посещаващи и разглеждащи Сайта и Електронния магазин.

ПРОФИЛ В САЙТА” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му.

МАГАЗИН”– означава електронния магазин на АРТИШОК“ ЕООД, който се намира на Сайта и от който Потребителите могат да пазаруват.

СТОКА” – означава продуктите и услугите, предлагани от АРТИШОК“ ЕООД чрез Електронния магазин.

ПОРЪЧКА”– означава поръчката, направена от Потребителя за определени Стоки, заедно с избрания начин за плащане и получаване на Стоките.

ЦЕНА НА СТОКАТА” – означава цената за бройка или за определено количество Стока, посочена в български лева с включен данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА” – означава разноските по транспорта и доставка на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност.

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ И КОНТАКТИ

АРТИШОК“ ЕООД, е търговско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 200088949 и ДДС Номер: BG200088949.

Контакти:

1. Седалище и адрес на управление: София 1527, бул. „Славянска“ 42.

2. Адрес за упражняване на дейността: София 1527, бул. „Княз Александър Дондуков“ No 101, ет. 1, офис 1.

3. Електронна поща: office@handmadefest.bg

4. Телефон за връзка: +359 879498329;

5. Въпроси, запитвания и консултации могат да бъдат извършвани онлайн чрез електронната поща, по телефона и чрез формата за запитване в раздел „Контакти“ в рамките на работното време: от 10.00 до 18.00 часа, от понеделник до петък.

6. Посоченият адрес за упражняване на дейността на Доставчика – София 1527, бул. „Княз Александър Дондуков“ No 101, ет.1, офис 1 се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат свободно и без регистрация.

Регистрация на потребител се извършва чрез попълване на регистрационна форма.

Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при регистрацията, както и при поръчка без регистрация.

АРТИШОК“ ЕООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена вследствие предоставената от Потребителя информация.

АРТИШОК“ ЕООД не носи отговорност за недоставени поръчки или друго неизпълнение, поради неактуални данни и разходите за повторното изпращане на Стоките се заплащат от Потребителя.

При регистрацията си, Потребителят посочва електронна поща (e-mail) и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите.

При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми АРТИШОК“ ЕООД незабавно на e-mail office@handmadefest.bg

С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил и при попълване на данни при поръчка, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел и съответно променил и/или допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от АРТИШОК“ ЕООД за целите, посочени в Общите условия.

След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от АРТИШОК“ ЕООД / https://handmadefest.bg/ с потвърждение за извършената регистрация.

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ МАГАЗИНА

АРТИШОК“ ЕООД предоставя срещу заплащане и от разстояние Стоки на Потребители посредством Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.

Потребителят заплаща Цената на стоките и Цената на доставката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички техни изменения, оповестени на Сайта.

Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.

ПОРЪЧКА НА СТОКИ ОТ МАГАЗИНА

Поръчка на стоки може да се извършва от Потребител с регистриран профил в сайта или от потребител без регистрация.

Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден.

Получените поръчки се обработват в рамките на работното време на АРТИШОК“ ЕООД от 8.00 до 17.00 часа, от понеделник до петък, вкл. Поръчка, постъпила след 14.00 часа се обработва в рамките на следващия работен ден, а поръчка, постъпила в почивен ден, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.

При извършване на Поръчка, Потребителят избира вида на Стоките и количеството им, според предложените на Сайта възможности.

Поръчката може да бъде преглеждана и променяна от Потребителя до нейното потвърждаване от него.

При финализиране на Поръчката и потвърждаването ѝ, Потребителят се задължава да заплати Цената на стоката и Цената на доставката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна.

След обработване на поръчката, системата на Електронния магазин изпраща информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на АРТИШОК“ ЕООД.

Към всяка Стока е предоставена информация относно Цената на стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация.

АРТИШОК“ ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики, както и за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в мониторите.

АРТИШОК“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да извършва промени в публикуваните стоки, в тяхното описание и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

Възможно е част от информацията за Стоките в Електронния магазин да не бъде актуализирана своевременно. В тези случаи Потребителите ще бъдат уведомени при извършена от тях Поръчка преди доставката.

Част от информацията в Електронния магазин може да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са налични в момента, за което АРТИШОК“ ЕООД уведомява Потребителят по подходящ начин.

Потребителите се съгласяват, че е възможно определени Стоки в Електронния магазин да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че АРТИШОК“ ЕООД няма възможност да изпълни Поръчката, защото не разполага с налична Стока, АРТИШОК“ ЕООД уведомява Потребителя по подходящ начин – по телефона или на посочения от него електронен адрес за кореспонденция. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден.

АРТИШОК“ ЕООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща за извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави допълнително потвърждение, това води до автоматична отмяна на Поръчката без допълнително уведомление на Потребителя.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), всяко лице, което има качеството на Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки, без да посочва причините за своето решение.

Потребителят може да упражни това право в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от него или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя. Когато Потребителят е поръчал много Стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока.

Потребител“ по смисъла на ЗЗП е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНИТЕ И ЗАКУПЕНИ СТОКИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят следва предварително да уведоми АРТИШОК“ ЕООД с недвусмислено заявление на e-mail: https://handmadefest.bg/ или на телефон +359 879498329, че се отказва от договора за продажба от разстояние.

Потребителя се задължава да посочи имената си, географски и електронен адрес, телефон за връзка, номера на поръчката и доставените му Стоки, както и да посочи банкова сметка за връщане на заплатените от него суми;

Могат да бъдат върнати само Стоки, на които поставената от производителя оригинална опаковка по никакъв начин не е нарушена, увредена или унищожена;

Всички върнати Стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката и да са придружени с оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи с които са доставени;

АРТИШОК“ ЕООД няма да приема Стоки, които са повредени, както и такива с увредена или нецялостна опаковка или със следи от използване.

АРТИШОК“ ЕООД няма да приема и Стоки, които не са придружени от всички принадлежности, с които са били доставени;

В случай, че доставената Стока е била придружена от подарък, той също следва да бъде върнат на АРТИШОК“ ЕООД;

Стоките, които Потребителят желае да върне трябва да бъдат опаковани подходящо за транспортиране.

При неизпълнение на посочените условия АРТИШОК“ ЕООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

Всички преки транспортни разходи по връщането на Стоките до адреса на АРТИШОК“ ЕООД са изцяло за сметка на Потребителя.

Потребителят отговаря за намаляване стойността на Стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

До момента на обратното предаване на Стоките от страна на Потребителя на АРТИШОК“ ЕООД, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

В случай че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по–горе условия, АРТИШОК“ ЕООД се задължава да му възстанови Цената на стоката и цената на доставката с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от АРТИШОК“ ЕООД

Цената на стоката и цената на доставката се възстановява по банков път в законоустановения 14 – дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от АРТИШОК“ ЕООД да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Възстановяването не е свързано с разходи за Потребителя.

АРТИШОК“ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на АРТИШОК“ ЕООД или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил АРТИШОК“ ЕООД за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на АРТИШОК“ ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

РЕКЛАМАЦИИ

При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице.

При констатиране при прегледа на явни недостатъци и несъответствия, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи, Потребителят незабавно в деня на доставката уведомява АРТИШОК“ ЕООД на e-mail https://handmadefest.bg/ или на телефон +359 879 49 83 29, като посочва и номера на поръчката.

Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи.

Потребителят следва да уведоми АРТИШОК“ ЕООД на email https://handmadefest.bg/ или на телефон +359 879 49 83 29, за всяка рекламация, прилагайки документите, на които се основава претенцията:

– касова бележка или фактура;

– протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

АРТИШОК“ ЕООД привежда Стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

Привеждането на Стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато АРТИШОК“ ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

В случай на възникнали спорове между АРТИШОК“ ЕООД и Потребител, страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22 ; уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права върху Сайта са изключителна собственост на АРТИШОК“ ЕООД, като е забранено копирането, разпространяването, изменянето и съхраняването им в цялост или на части в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на АРТИШОК“ ЕООД.

Всички материали, които се съдържат в Сайта, включително, но не само информация, данни, текстове, музика, звук, фотографии, графични изображения, видео изображения, техният подбор и подредба, са собственост на АРТИШОК“ ЕООД или АРТИШОК“ ЕООД притежава съответния лиценз или разрешително за употребата им.

Забранено е снимки, лога, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани от името на Потребителите. Потребителите могат да споделят снимки, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта в социалните мрежи, като ясно обозначават АРТИШОК“ ЕООД като автор на материалите.

АРТИШОК“ ЕООД си запазва правото да ограничи или забрани достъпа на Потребител до определена функционалност или до Сайта в цялост, при наличие на опит за нарушаване на правата му на интелектуална собственост.

ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИИ

АРТИШОК“ ЕООД има право едностранно да променя и актуализира настоящите Общи условия могат по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Промените влизат в сила от датата на тяхното публикуване в Сайта. АРТИШОК“ ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

АРТИШОК“ ЕООД има право едностранно да променя Стоките в Електронния магазин, техните параметри и характеристики, вкл. и цените.

АРТИШОК“ ЕООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя. АРТИШОК“ ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващите промени, публикувани на Сайта.

АРТИШОК“ ЕООД има право едностранно да променя цените на Стоките по всяко време и без да уведомява предварително Потребителите. Потребителят се съгласява да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали тя е по-ниска или по-висока от актуализираната в последствие цена.

АРТИШОК“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да извършва промени в публикуваните Стоки, в тяхното описание и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

Куриерите/превозвачите, който извършват доставките на Стоки се избират от АРТИШОК“ ЕООД, като същото може по всяко време да ги променя, без задължението да информира предварително Потребителя.

Настоящите Общи условия са актуализирани и влезли в сила на 10.12.2020г.