ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА АВТОРИ

Настоящите Общи условия имат за цел да регламентират отношенията между „АРТИШОК” ЕООД и АВТОРИТЕ, във връзка с предоставената от „АРТИШОК“ ЕООД срещу възнаграждение възможност на АВТОРА да продава СТОКИТЕ си на крайни клиенти чрез осигуряване на пространство в платформата за електронна търговия с интернет адрес: www. handmadefest.bg.

1. ДЕФИНИЦИИ:

“АРТИШОК” ЕООД: Дружество регистрирано по Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, наричано ото тук нататък „АРТИШОК“, със седалище и адрес на регистрация: София 1 000, ул. „Славянска“ No 42,ЕИК: 200088949 , представлявано от управителя НАДЯ ИВАНОВА, собственик на Платформата за електронна търговия с интернет адрес www.handmadefest.bg , чрез която се осигурява достъп на КРАЙНИ КЛИЕНТИ до стоки, произведени от различни автори с цел тяхната продажба.

АВТОР: физическо, юридическо лице или друг правен субект, което е производител на СТОКИТЕ, целящо продажба на същите чрез платформата за електронна търговия с интернет адрес: www.handmadefest.bg , в която платформа последното има регистрация.

ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ: www.handmadefest.bg е платформа за електронна търговия, собственост на АРТИШОК, която предоставя възможност различни АВТОРИ да регистрират индивидуални акаунти/магазини, базирани в тази платформа.

РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛАТФОРМАТА: Създаденият от АВТОРА акаунт в ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, след надлежно и достоверно попълване на изискуемата информация (в т.ч. и лични данни), посочена от АРТИШОК във формата за регистрация. АВТОРЪТ декларира и носи отговорност, че попълнената при регистрацията информация е актуална, вярна и пълна. Регистрацията се счита за завършена след като АВТОРЪТ потвърди, че се е запознал с настоящите Общи условия и след като е подписал Договора с АРТИШОК за предоставяне на пространство в ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ.

КРАЕН КЛИЕНТ: В секи потребител на ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, който е направил Поръчка за закупуване на СТОКИ, представени и продавани от АВТОР чрез ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ;

СТОКИ: Предлаганите и продавани от АВТОР продукти чрез ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ на АРТИШОК с интернет адрес: www. handmadefest. bg ;

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: Дължимата от АВТОРА на АРТИШОК сума като цена за посреднически услуги, предоставени от последния , съгласно настоящите Общи условия и Договора за предоставяне на пространство в платформа за електронна търговия, изчислено в проценти, автоматично при всяка направена поръчка.

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОСТРАНСТВО В ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ: Споразумението между АВТОР и АРТИШОК, регламентиращо условията при които последния предоставя услугите си чрез собствената си платформа за електронна търговия с интернет адрес www. handmadefest. bg, както и всики права и задължения на страните, неразделна част от което са и настоящите Общи условия, наричано от тук нататък Договора.

ПОРЪЧКА: З аявка за закупуване на СТОКИ, направена от КРАЕН КЛИЕНТ чрез ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ на АРТИШОК с интернет адрес www. handmadefest. bg ;

ЛИЧНИ ДАННИ: всяка информация, отнасяща се до физическо лице, чрез която последното би могло да бъде идентифицирано по несъмнен начин пряко или косвено чрез нея (име, ЕГН, данни за местонахождение, онлайн идентификатор) или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице (пол, раса, етнически произход, политически убеждения, членство в синдикални организации, сексуална ориентация и др.).

2. ДЕКЛАРАЦИИ

2.1. АВТОРЪТ декларира, че е пълнолетно, дееспособно физическо лице или юридическо лице, регистрирано и развиващо дейност в съответствие с изискванията на действащото национално законодателство, притежаващо и поддържащо валидни всички необходими разрешителни, изисквани от приложимото Българско законодателство за осъществяване на търговия със СТОКИТЕ в ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ.

2.2. АВТОРЪТ декларира и гарантира, че ще осъществява предлагането и търговията със СТОКИТЕ в съответствие с всички приложими законови разпоредби, включително разпоредбите относно защита на потребителите, електронната търговия, както и тези, приложими за договори от разстояние.

2.3. АРТИШОК декларира съгласието си АВТОРЪТ да предлага своите СТОКИ за продажба и чрез други посредници или да може да търгува с тях от свое име.

2.4. АВТОРЪТ декларира съгласието си и е наясно, че АРТИШОК е отговорно само и единствено за предоставяне на пространство в ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ. В тази връзка, АРТИШОК не носи каквато и да било отговорност за продажбите на СТОКИТЕ, вкл. и относно евентуалните рискове, както и не гарантира на АВТОРА осъществяване на продажби;

2.5 . АВТОРЪТ декларира, че е наясно с обстоятелството, че същият, а не АРТИШОК е страна по договора за продажба на СТОКИ с КРАЙНИЯ КЛИЕНТ, поради което е носител на всички права и задължения по този договор (в т.ч. и по отношение правата на потребителите), вкл. е отговорен и за неговото добросъвестно изпълнение по отношение на КРАЙНИЯ КЛИЕНТ;

2.6 . АРТИШОК декларира съгласието си всички продажни цени на СТОКИТЕ в ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ (вкл. и тяхната промяна) да се определят от АВТОРА. В тази връзка, АВТОРЪТ носи отговорността за определянето и правилното обявяване в ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ на цените, характеристиките на СТОКИТЕ, условията за продажба и доставка .

2.7. АВТОРЪТ декларира и гарантира, че всички СТОКИ, които предлага чрез платформата не са забранени със закон;

2.7. АВТОРЪТ декларира, че притежава всички права върху интелектуалната собственост, свързани с предлаганите СТОКИ и гарантира, че с публикуването им в ПЛАФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ не се нарушават по какъвто и да било начин права на трети страни, договорни отношения, нормативни разпоредби и/или лицензии, като поема изцяло отговорността за нарушение на права на интелектуалната собственост при продажбата на предлаганите СТОКИ, включително и по искове и претенции на трети страни, отправени срещу АРТИШОК в тази връзка.

2.8. АВТОРЪТ декларира и гарантира, че притежава всички права и лицензи, необходими, за търговия със СТОКИТЕ чрез ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ и поема изцяло отговорността за рекламата и продажбата на такива СТОКИ, включително и по искове и претенции на трети страни, отправени срещу АРТИШОК в тази връзка.

3. УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СТОКИ В ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

3.1. За всяка от предлаганите СТОКИ, АВТОРЪТ следва да публикува в ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, ясна, изчерпателна и актуална информация относно СТОКИТЕ и да я обновява незабавно при необходимост, в т. ч.

– описание и основни характеристики на СТОКИТЕ;

– срок на годност, ако има такъв;

– при желаниe на АВТОРА, да посочи търговска марка/бранд на СТОКИТЕ;

– достоверни снимки с висока резолюция;

– информация за наличности;

-крайна единична цена, както и срок на валидност на оферта (в случай на промоционална кампания);

– условия и срок за доставка;

– специфични изисквания към СТОКИТЕ, ако има такива, вкл. за експлоатация и съхранение, за евентуални рискове при упоребата им или други предупреждения;

– състав на СТОКИТЕ, вкл. и информация за наличие на алергени;

– такси, ако има такива;

– разрешителни за продажба или други изискуеми съгласно действащото законодателство документи, свързани с търговият на СТОКИТЕ;

3.2. АВТОРЪТ носи изцяло отговорността за достоверността и изчерпателността на информацията относно СТОКИТЕ, предоставена на КРАЙНИЯ КЛИЕНТ чрез ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ;

3.3 . АВТОРЪТ носи изцяло отговорността в случай на неизпълнение на договорните си задължения спрямо КРАЙНИЯ КЛИЕНТ, както и за всички неблагоприятни последици, които биха могли да настъпят за АРТИШОК вследствие на такова неизпълнение. Всички претенции, отправени към АРТИШОК от КРАЕН КЛИЕНТ, във връзка със СТОКИТЕ (в т. ч. но не само относно тяхното качество, договорено количество, срок на годност, гаранционен срок или настъпили увреждане вследствие тяхната употреба) ще се считат за претенции към АВТОРА. Последният се съгласява и задължава да обезщети в пълен размер АРТИШОК за всички претърпени вреди във връзка с евентуално неизпълнение на договора между АВТОРА и КРАЙНИЯ КЛИЕНТ, както и да възстанови в пълен размер евентуално претърпените от страна на АЕРТИШОК във връзка с това неизпълнени загуби или извършени разходи.

3.4. АВТОРЪТ носи изцяло отговорността пред КРАЙНИЯ КЛИЕНТ и пред всяка трета страна по отношение на качеството на СТОКИТЕ и във връзка със съответствоето им с публикуваната в ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ информация;

4. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ.

4.1 . За предоставяне на пространство в ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, АВТОРЪТ дължи на АРТИШОК възнаграждение, изчислявано като процент върху стойността на всяка продажба на СТОКА чрез платформата.

4.2. Размерът на възнаградението и начина на изплащането му се определя в ДОГОВОРА и се изчислявана автоматично върху всяка направена ПОРЪЧКА.

4.3. Стойността на всички ПОРЪЧКИ се заплащат по сметка на АРТИШОК. След удръжка на дължимото възнаграждение и евентуални други разходи, АРТИШОК превежда дължимите към АВТОРА суми по негова банкова сметка, в сроковете и при условията, изрично посоечени в Договора, сключен между страните.

4.4. АВТОРЪТ не дължи възнаграждение на АРТИШОК за СТОКИ, върнати от КРАЕН КЛИЕНТ, съгласно законовите разпоредби, отнасящи се до договорите, сключени от разстояние и/или при анулирана/отменена поръчка от КРАЕН КЛИЕНТ по причини, независещи от АВТОРА. Ако размерът на възнаграждението за върната ПОРЪЧКА съгласно този член вече е била удържана от АРТИШОК, размерът и ще бъде добавен към дължимата към АВТОРА сума за следващ отчетен период.

5. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

5.1. Съдържанието, включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ са изключителна собственост на АРТИШОК, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

5.2. АВТОРЪТ, с приемане на Общите условия, предоставя на АРТИШОК право да използва безвъзмездно предоставената му информация, включваща лога, изображения, търговски марки и наименования за неограничен период от време и без ограничения в територията за целите на ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ. АРТИШОК има право да променя размерите на търговските марки или другите графически изображения, собственост на АВТОРА до степен съвместима с техническите изисквания за публикуването им в платформата. АВТОРЪТ изрично се съгласява, че всички снимки и цялата информация за СТОКИТЕ, както и всякакви рекламни материали, създадени във връзка с тях ще бъдат собственост на АРТИШОК от момента на предоставянето им в ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, и може да бъдат използвани от АРТИШОК за рекламни цели и целите на ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, без ограничения до прекратяването на Договора.

5.3. Нищо в сключения между АРТИШОК и АВТОРА Договор и Общи условия няма да се счита като разрешение от страна на АРТИШОК последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ или описанията на услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на АРТИШОК върху съдържанието. АВТОРЪТ няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието на ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, освен с изричното съгласие на АРТИШОК.

5.4 . АВТОРЪТ може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието на ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящия раздел.

5.5. АВТОРЪТ има право да използва съдържанието на ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на АРТИШОК за това и само за частта от съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и за периода, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящите Общи условия и Договора договор между АРТИШОК и АВТОРА и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на АРТИШОК, който има право да потърси отговорността на АВТОРА за това.

5.6 . Всяка употреба на съдържанието на ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ за цели, извън изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от АРТИШОК, ще се счита за нарушаване на правата на АРТИШОК.

5.8. Страните взаимно ще се уведомяват по отношение на всякакви нарушения по какъвто и да е начин на правата върху индустриална и/или интелектуална им собственост или всякакви действия на нелоялна конкуренция, предприети от трети страни, които станат известни на страните в хода на договорните правоотношения, основани на Общите условия.

6.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

6.1транитесе задължават да опазват и да не допускат разпространяването на конфиденциална информация, както и да вземат всички необходими предпазни мерки, за да не могат неупълномощени лица да достъпят информацията,получена от всяка от тях по повод сключването или по време на действия на настоящите Общи условия и Договора,както и да използват такава информация единствено за целите на изпълнението им . Странитеще считат за конфиденциална информацията, съдържаща се в Общи условия и Договора,включително уговорениценина услугите и информация,придобита или създадена във връзка с изпълнението Общи условия и Договора , независимо от носителя и формата (писмена или устна) на тази информация.

6.2. Странитесе съгласяват да третират като конфиденциална и всяка информация, която е станала известна на някоя от тях и им е съобщена устно, писмено, с електронни средства или на друг траен носителпо повод изпълнението на Общи условия и Договора, която представлява ноу-хау, технически схеми, съответно схеми за достъп и сигурност, финансови планове, планове за продукти и услуги, спецификации, пазарни стратегии, другатърговска тайна на другата страна или информация,която е определена изрично като конфиденциална при предоставянето й от съответната страна, заедно с подобно възпроизвеждане на подобна информация в каквато и да е форма или на какъвто и да е носител или каквато и да е част от такава информация . Конфиденциална по смисъла на настоящия договор е и информацията, свързана с лични данни, станала известна на някоя от Странитевъв връзка със сключването или изпълнението на Общи условия и Договора .

6.3траните се споразумяват, че при прекратяване на договора, независимо от причината за това, клаузите за конфиденциалност ще останат в сила и задълженията във връзка с тях ще продължат да се прилагат за период от2(две ) години след прекратяването на договора.

6.4.Клаузите за конфиденциалност не се прилагат, в случай че някоя от Страните е длъжна да предостави информация по договора на компетентен държавен орган, който е поискал тази информация във връзка с правомощията му по закон. При предоставяне на информация по предходното изречениеС траната, която я дава, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна, освен когато разкриването на такава информация е забранено от закона.

6.5. Всяко публично изявление на някоя от Страните във връзка с партньорството, предмет на Общите условия, трябва да бъде предварително одобрено от другата Страна, с изключение на маркетингови и комуникационни дейности, извършвани от “ ” АРТИШОК ЕООД с цел промотиране на Платформата за електронна търговия и/или продуктите, и/или услугите, търгувани чрез нея.

6.6. АРТИШОК , в качеството си на администратор на лични данни, обработва получените от АВТОРАлични данни само за целите на сключването и изпълнението на Общите условия и Д оговора и за защита на законните си интереси в случай на неизпълнението им , при стриктно спазване на приложимото законодателство.

6.7.Личните данни могат да бъдат предоставени на лица, на които АРТИШОКе възложила задължения във връзка с изпълнението на Общите условия и Д оговора, на одитори и на други лица, които по закон или във връзка с изпълнението на договора имат право да я получат.

6.8. АРТИШОК , в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва получени от насрещната страна лични данни на лица, ангажирани с прякото изпълнение на договора, само във връзка с неговото изпълнение.

6.9.Личните данни се съхраняват за срок до 3 години след прекратяването на договора, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок за съхранение или са налице основания за обработване за по-дълъг срок. Следизтичането на посочения срок,АРТИШОК заличава личните данни по предходното изречение.

6.10 . АРТИШОК се задължава да обработва личните данни, до които е получил достъп при изпълнение на услугите, в случай на получаването на такива данни, при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата наданните), както и на действащото българско законодателство. В тази връзка, АРТИШОК се задължава да:

6.10.1 . обработва личните данни само във връзка с изпълнение на възложените му с Договора и Общите условия дейности, за целите, произтичащи от него и в рамките на приложимите договорни срокове, освен ако АРТИШОК е задължено да извърши обработване в отклонение на уговореното между страните на правно основание, за което информира АВТОРА;

6.10.2. не разкрива или предоставя лични данни на трети лица, освен при наличие на законово основание за това;

6.10.3.сключва договори с подизпълнители във връзка с договора само след предварително писмено разрешение на АВТОРА ;

6.10.4. осигури достъп до личните данни единствено на тези лица, които следва да ги знаят и да имат достъп до тях с оглед изпълнение на договора, като гарантира, че тези лица са обвързани от договорно, професионално или законовозадължение за опазване на конфиденциалността на данните;

6.10.5 . прилага подходящи технически и организационни мерки, които осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба (включително изтриване), изменение (включителноповреждане), неразрешено разкриване, използване или достъп, както и срещу всякакви други форми на незаконосъобразно обработване;

6.10.6.да не предава лични данни, получени във връзка с договора, в други държави или международни организации без изричното писмено съгласие на АВТОРА ;

6.11.7 . да уведоми АВТОРАза всяко нарушение на сигурността на личните данни, обработени във връзка с договора, незабавно, но не по-късно от 36часа след установяване на нарушението;

6.10.8. да изтрие по начин, който не позволява възстановяване, всички копия на лични данни, обработени при изпълнението на договора, незабавно, но не по-късно от 1 месец след прекратяването на договора, освен ако към датата насъответното събитиеАВТОРЪТне го уведоми, че желае тези копия да му бъдат върнати или не са налице други основания за обработване на данните .

7. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

7.1. Общите условия влизат в сила на датата, на която са приети от АВТОРА и имат действие за неограничен срок или до тяхната промяна с влезли в сила нови Общи условия, приети от АРТИШОК.

7.2. Договорните взаимоотношения между АРТИШОК и АВТОРА съгласно тези Общи условия се прекратяват по начините изрично описани в Договора сключен между страните.

8. ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. В случай на неизпълнение на задължения (пълно или частично), произтичащи от настоящите Общи условия и Договора, изправната страна има право да претендира от неизправната обезщетение в пълен размер за нанесените щети и за пропуснатите ползи от това неизпълнение, в т. ч. право да иска възстановяване на платени суми за извършени разходи, свързани с това неизпълнение.

8.2. В случай на неизпълнение на задължение от страна на АВТОРА, АРТИШОК има право да ограничи или да забрани достъпа му до ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ. В тази връзка, до пълното и точно изпълнение на задължението на АВТОРА за предоставяне на необходимата информация за СТОКИТЕ (вкл. снимки) за целите на платформата, в срок до 3 (три) дни след уведомлението от АРТИШОК, последното има правото да преустанови достъпа на АВТОРА до платформата, без да носи отговорност за каквито и да било вреди или пропуснати ползи и без да се нарушава правото на АРТИШОК едностранно да прекрати договорните взаимоотношения съгласно разпоредбите на Общите условия и Договора, подписан между страните.

8.3. АРТИШОК има правото да променя структурата на ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ по всяко време, както и категориите за публикуване, без да посочва причина и без предизвестие, с изключение на предоставената от АВТОРА информация относно СТОКИТЕ. В тази връзка, АРТИШОК няма да носи отговорност за продажби или печалби, които не са реализирани от АВТОРА заради промени, въведени в структурата или организацията на платформата.

9. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1.Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор).

Под “форсмажор“ се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, епидемии, пандемии, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

9.2. Страната, позоваваща се на форсмажор, трябва да уведоми другата с трана в срок до10 работни дни, считано от датата на възникване на тези об стоятелства и да представи документи, удостоверяващ същите,издаден от Българската т ърговско-п ромишлена п алата в срок дотридесет (30) дни след тазидата. Страната, позоваваща се на форсмажор следва дауведоми другата, когато настъпилите обстоятелства приключат.

9.3. По време на ф орсмаж,кой то възпрепятства с траните да изпълняват своите задължения, същитесе освобождават от изпълнението им.Ако ф орсмажорното обстоятелствоне приключи до 3(три) месеца след датата на уведомлението за него, всяка с трана може да прекрати Общите условия и Договора с незабавно действие като изпрати писмено уведомлениедо другата страна.

10. УВЕДОМЛЕНИЯ

10.1. Всяко съобщение, известие или уведомление, адресирано от една от страните до другата, ще се счита за надлежно връчено, ако бъде изпратено през формата за съобщения предвидена в платформата за електронна търговия и/или на адреса (вкл. електронен такъв) изрично посочен в договора между страните.

10.2.  Ако такова съобщение, известие или уведомление бъде изпратено по електронната поща, то ще се счита за получено, ако съобщение за грешка или че получателят отсъства от офиса не бъде изпратено от сървъра на получателя.

10.3.  Страната, която промени своя електронен адрес, посочен за целите на съобщенията, известията или уведомленията, трябва веднага да уведоми другата Страна. В случай, че такова уведомяване не бъде направено, съобщенията се считат за редовно връчен на вече посочените в договра между страните.

11. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

11.1.Приложимото към настоящите Общи условия и Договор право ще бъде правото на Република България.Тълкуването, валидността и изпълнението на разпоредбите на тези Общи условия и на Договора се осъществяват в съответствие с разпоредбите на Българското законодателство.

11.2. Страните ще положат всички усилия да разрешат произтичащите от този договор спорове чрез постигане на споразумение помежду си. В случай, че такова не бъде постигнато, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

12. ПРИЕМАНЕ, ОБРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКИТЕ

12.1. Всяка ПОРЪЧКА от КРАЕН КЛИЕНТ, постъпила чрез ПАЛТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ се изпраща на АВТОРА в срок от 24 часа от нейното постъпване. АРТИШОК във връзка с императивен акт на държавен орган може да наложи лимит за брой поръчки на АВТОР или да ограничи общия брой поръчки за определен период от време, без да носи отговорност за пропуснати ползи от страна на АВТОРА.

12.2. След като получи информация за поръчката, АВТОРЪТ се задължава да актуализира статуса й чрез платформата своевременно, както следва:

12.3.1. В момента на получаване на ПОРЪЧКАТА, СТОКИТЕ се резервират и статусът на поръчката се обновява на: Открита поръчка;

12.3.2. В случай, че СТОКАТА е налична, АВТОРЪТ следва да актуализира статуса на ПОРЪЧКАТА на:Обработена Поръчка;

12.3.3 . При липса на достатъчна наличност за изпълнение на направената Поръчка, АВТОРЪТ следва да потвърди получаването на Поръчката, като посочи кои СТОКИ са изчерпани и срокът, за който същите ще бъдат налични. В този случай, статусът на поръчката следва да бъде променен от АВТОРА на:Поръчка при изчерпана наличност.

12.3.4. При ПОРЪЧКА, отменена от КРАЙНИЯ КЛИЕНТ, статусът на ПОРЪЧКАТА следва да бъде променен от АВТОРА на: Отменена поръчка,

12.3.5. АВТОРЪТ се задължава да достави поръчката в съответствие с посочените от него условия относно срок, доставка и разноски за доставката, както и да комплектова стоките с всички необходими документи. След доставка на СТОКИТЕ, статусът на ПОРЪЧКАТА следва да бъде променен на:Завършена поръчка;

15.5. АВТОРЪТ носи отговорност за всички необходими документи, в .т. число и финасови, които следва да издаде на КРАЙНИЯ КЛИЕНТ във връзка с продажбата на СТОКИТЕ. 15.6. Цената на СТОКИТЕ, публикувана от АВТОРА в ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА, трябва да включва всички законни данъци и такси, като се посочва стойността на ДДС, както и всички останали данъци и такси, ако има такива, свързани със СТОКИТЕ. В тази връзка АРТИШОК не носи каквато и да било отговорност за определянето, събирането или плащането на каквито и да е такси или данъци, свързани със СТОКИ на АВТОРА, търгувани чрез ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВЯ.

15.7. КРАЙНИЯ КЛИЕНТ може да заплаща Поръчките по начините, посочени по-долу:

– в брой при доставката;

– с банкова карта или онлайн плащане;

15.8. Доставката на СТОКИТЕ е изключителна отговорност на АВТОРА, който се задължава същите да бъдат доставени на КРАЙНИЯ КЛИЕНТ в съответствие с Поръчката и индивидуалните изисквания на последния.

13. ОТМЯНА НА ПОРЪЧКИ, ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

16.1. ПОРЪЧКИ, направените чрез ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ могат да бъдат отменяни по искане на КРАЙНИЯ КЛИЕНТ, отправено чрез формата за комуникация в платформата в законно уставовените срокове. В този случай АВТОРЪТ следва да обнови статуса на Поръчката в платформата;

13.2. В случай, че поръчаните СТОКИ са изчерпани, АВТОРЪТ е задължен да отмени Поръчката чрез ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, като същевременно следва да актуализира информацията в платформата относно текущата наличност и изчерпаните СТОКИ.

13.3. КРАЙНИЯТ КЛИЕНТ има право да се откаже от договора от разстояние при условията на действащото законодателство. В този случай „АРТИШОК“ ЕООД е задължено да възстанови на КРАЙНИЯ КЛИЕНТ заплатената сума за върнатите СТОКИ, в рамките на срока за възстановяване, установен в приложимото законодателство.

13.3. При несъответствие между поръчаните СТОКИ и доставените такива по вина на АВТОРА, същият е задължен да замени СТОКИТЕ, върнати от КРАЙНИЯ КЛИЕНТ по тази причина, като разходите по доставката на заменената СТОКА са за сметка на АВТОРА.

14. ГАРАНЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ

14.1. Всеки СТОКА се ползва с гаранция съгласно действащите законови разпоредби, приложими за същата. Задължение на АВТОРА е да предостави необходимата за тази цел информация, която следва да бъде публикувана в ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, с цел КРАЙНИЯ КЛИЕНТ да бъде надлежно уведомен.

14.2. В случай че АВТОРЪТ не изпълни задължението си да предостави информация за гаранционните срокове и/или не поеме гаранционното обслужване на СТОКАТА, и в тази връзка за АРТИШОК произтекат каквито ида било неблагоприятни последици, всички вреди от тези последици, както и разходите, ще бъдат за сметка на АВТОРА в пълен размер.

15. ДАНЪЦИ И ТАКСИ

15.1. Всяка една от страните носи отговорност за деклариране и плащане на всички данъци и такси, свързани с осъществяваната от него дейност чрез ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ.

16. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

19.1. Настоящите Общи условия и Договора, сключен между страните, представляват цялото споразумение между страните.

19.2. АРТИШОК има право да изменя всяка от клаузите, включени в Общите условия. Измененията се представят на АВТОРА поне 15 (петнадесет) календарни дни преди влизането им в сила. Ако не приеме предложените изменения, АВТОРЪТ може едностранно да прекрати Договора си и да преустанови използването на ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ. Ако АВТОРЪТ не прекрати едностранно Договора си, ще се счита, че е приел промените. Обновените версии имат предимство пред по-старите версии.

19.3. Недействителността на някоя от клаузите на Общите условия и/или на Догвора не засяга по никакъв начин останалата част от Общите условия и от договора. Страните по взаимно съгласие ще заменят недействителните клаузи с нови, които са действителни съгласно закона и които, доколкото това е възможно, отразяват смисъла на недействителните клауза.